Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

Thảo luận trong 'Infrastructure security' bắt đầu bởi phongtvc, 05/02/15, 12:02 PM.

 1. phongtvc

  phongtvc W-------

  Tham gia: 05/02/15, 09:02 AM
  Bài viết: 9
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích:
  8
  Snort là phần mềm xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện các hành vi khai thác trái phép tài nguyên của hệ thống được bảo vệ mà có thể dẫn đến việc làm tổn hại đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của hệ thống. Anh em có thể tham khảo thêm tại https://www.snort.org/

  Để trở Snort trở thành một hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) mình xin giới thiệu về một phần mềm do 1 bên thứ 3 phát triển là SnortSam, đây là 1 plugin của Snort sẽ hỗ trợ việc block các IP do Snort phát hiện là đang thực hiện hành vi trái phép đối với hệ thống.

  SnortSam sẽ giúp Snort gửi thông tin tương tác với Firewall để chặn các IP tấn công, hiện đang hỗ trợ các Firewall: Iptables, Checkpoint Firewall-1, CISCO ASA, PIX, Netscreen…Anh em tham khảo thêm tại: http://www.snortsam.net/index.html

  Sau đây là bài viết hướng dẫn xây dựng hệ thống IPS bằng cài đặt Snort + SnortSam trên Ubuntu 10.04 LST, sử dụng IPtables để thực hiện việc chặn các IP tấn công:

  Cài đặt các gói phụ thuộc và download các phần mềm cần thiết.

  Các câu lệnh cài đặt đều thực hiện ở quyền root:

  PHP:
   apt-get update 


  PHP:
  apt-get -y install build-essential libpcap0.8-dev libmysqlclient15-dev mysql-client-5.1 mysql-server-5.1 bison flex apache2 libapache2-mod-php5 php5-gd php5-mysql libphp-adodb php-pear libc6-dev g++ gcc pcregrep libpcre3-dev


  PHP:
  apt-get install uuid-dev libmagic-dev libmemcached-dev  libssl-dev  libssl-dev  libconfig8-dev libpcre3-dev libmysqlclient-dev make libtool  autoconf  automake  libcurl4-openssl-dev  libcli-dev  libjson0-dev 


  PHP:
  cd /home/admin/
  wget hxxp://libdnet.googlecode.com/files/libdnet-1.12.tgz
   
  tar –zxvf  libdnet-1.12.tgz
  cd  libdnet
  -1.12
  ./configure
  make
  make install
  ldconfig
  ln 
  -/usr/local/lib/libdnet.1 /usr/lib/libdnet.1


  Download các gói sau (google search :) ):
  - snort-2.9.1.2.tar.gz
  - daq-0.6.2.tar.gz
  - snortrules-snapshot-2912.tar.gz
  - snortsam-src-2.70.tar.gz
  - snortsam-2.9.1.2.diff.gz
  - razorback-0.4.1.tar.gz
  - base-1.4.5.tar.gz

  Giải nén và cài đặt các phần mềm đã download trên:

  PHP:
  tar  -zxvf  snort-2.9.1.2.tar.gz

  tar 
  -xvzf daq-0.6.2.tar.gz
  cd daq
  -0.6.2
  ./configure
  make
  make install

  tar 
  -zxvf snortsam-src-2.70.tar.gz
  cd snortsam
  chmod 
  +x makesnortsam.sh
  ./makesnortsam.sh

  cp snortsam 
  /usr/bin/

  gunzip  -d snortsam-2.9.1.2.diff.gz

  cd  
  /home/admin/snort-2.9.1.2
  patch 
  -p1 < /home/admin/snortsam-2.9.1.2.diff
  chmod 
  +x autojunk.sh
  ./autojunk.sh
  libtoolize 
  --automake --copy
  aclocal 
  -I m4
  autoheader
  automake 
  --add-missing --copy
  autoconf
  ./configure -enable-dynamicplugin --with-mysql
  make
  make  install
  Tạo database để lưu trữ các event:

  PHP:
  mysql -u root –p
  create database snort
  ;
  create database snort_archive
  use 
  snort;
  grant all privileges on snort.* to 'snort'@'localhost' identified by '123456’;
  grant all privileges on snort.* to '
  root'@'localhost' identified by '123456';
  use snort_archive;
  grant all privileges on snort_archive.* to '
  snort'@'localhost' identified by ‘123456';
  exit
  mysql -D snort -u snort -< /home/admin/snort-2.9.1.2/schemas/create_mysql
  mysql 
  -D snort_archive -u snort -< /home/admin/snort-2.9.1.2/schemas/create_mysql


  Tạo user snort:

  PHP:
  ​adduser snortchsh snort
  Login Shell 
  [/bin/bash]: /bin/true
  passwd snort 
  -l


  Rule cho Snort:

  PHP:
  mkdir -/etc/snort/rules /var/log/snort
  sudo chown 
  -R root.snort /var/log/snort
  sudo chmod 
  -R 770 /var/log/snort
   
  tar  
  -xvzf /home/admin/snortrules-snapshot-2912.tar.gz -/etc/snort

  Chỉnh sửa file cấu hình snort:

  PHP:
  vim /etc/snort/etc/snort.conf


  PHP:
  #dynamicdetection directory /usr/local/lib/snort_dynamicrules
  #var RULE_PATH ../rules
  #var SO_RULE_PATH ../so_rules
  #var PREPROC_RULE_PATH ../preproc_rules
  var RULE_PATH /etc/snort/rules 
  var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules 
  var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules
  #preprocessor reputation: \
  #   memcap 500, \
  #   priority whitelist, \
  #   nested_ip inner, \
  #   whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \
  #   blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules
  # dynamic library rules
   
  include $SO_RULE_PATH/bad-traffic.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/chat.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/dos.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/exploit.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/icmp.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/imap.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/misc.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/multimedia.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/netbios.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/nntp.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/p2p.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/smtp.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/snmp.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/specific-threats.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/web-activex.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/web-client.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/web-iis.rules
   
  include $SO_RULE_PATH/web-misc.rules
   output database
  logmysqluser=snort password=123456 dbname=snort host=localhost


  Chạy thử với file cấu hình vừa chỉnh sửa

  PHP:
  snort -/etc/snort/etc/snort.conf


  Cài đặt giao diện base để quản lý event của snort:

  PHP:
  tar -zxvf base-1.4.5.tar.gz
  mv base
  -1.4.5 /var/www/base
  pear install Image_Color Image_Canvas
  -alpha Image_Graph-alpha
  chown www
  -data /var/www/base
  chmod 755 
  /var/www/base


  PHP:
  vim /etc/php5/apache2/php.ini
  sửa 
  :error_reporting E_ALL & ~E_NOTICE
  Cấu hình BASE:

  PHP:
  vim /var/www/base/base_conf.php.dist

  thay đổi
  :
  $DBLib_path '/usr/share/php/adodb';
  $BASE_urlpath '/base';
      
  $alert_dbname   'snort';
      
  $alert_host     'localhost';
      
  $alert_port     '';
      
  $alert_user     'snort';
      
  $alert_password '123456';
   
      
  /* Archive DB connection parameters */
      
  $archive_exists   '1'# Set this to 1 if you have an archive DB
      
  $archive_dbname   'snort_archive';
      
  $archive_host     'localhost';
      
  $archive_port     '';
  $archive_user 'snort_archive';
      
  $archive_password '123456';
   
  cp /var/www/base/base_conf.php.dist /var/www/base/base_conf.php
  chown www
  -data:www-data /var/www/base
  chown 
  -R www-data:www-data /var/www/base/*

  mysqldump -u root -p snort > snort.db
  mysql -u root -p snort_archive < snort.db
  mysql -u root –p
  use snort_archive;
  grant all privileges on snort_archive.* to 'snort'@'localhost' identified by '123456’;


  Truy cập giao diện BASE:

  PHP:
  http://ip-address/base


  Cấu hình SnortSam:

  PHP:
  cp snortsam/conf/snortsam.conf.sample /etc/snort/snortsam.conf
  mkdir  
  /var/db
  chmod 777  
  /var/db


  Sửa đổi file cấu hình SnortSam:

  PHP:
  vim  /etc/snort/snortsam.conf


  Nội dung sửa đổi:

  PHP:
  ​defaultkey 123456
  accept localhost
  iptables eth0 log
  iptables 
  -I FORWARD -i eth0 -{ip_addr_to_be_blocked} -j REJECT
  iptables 
  -D FORWARD -i eth0 -{ip_addr_to_be_unblocked} -j REJECT


  Bổ sung cấu hình file snort:

  PHP:
  vim /etc/snort/etc/snort.conf


  Bổ sung cuối file:
  PHP:
  output alert_fwsamlocalhost:898/123456​


  Câu lệnh thực hiện chạy Snort và SnortSam:
  PHP:
  snort -u snort -g snort -/etc/snort/etc/snort.conf -i eth0 ~
  snortsam /etc/snortsam/snortsam.conf ~
  Cách viết luật sử dụng SnortSam để chặn IP tấn công:
  Ví dụ:
  PHP:
  alert tcp 10.2.51.121 any -> any 80 msg"Test Rule: -----ICMP packet detected!"sid10009uricontent:"index.htm";uricontent:"index2.htm"uricontent:"index3.htm"flow:to_server,established threshold:type thresholdtrack by_srccount 20seconds 3600fwsamsrc1 minutes;)
  So với cách viết luật thông thường cho Snort thì có thêm cấu hình chặn IP:

  PHP:
  fwsamsrc1 minutes; ==>chặn IP tấn công là 1 phút
  Hoàn thành.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Sugi_b3o thích bài này.
 2. mrduke

  mrduke Wh------

  Tham gia: 11/03/14, 08:03 AM
  Bài viết: 48
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  18
  Re: Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhâp

  Thấy thú vị đó.. để làm xem sao.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. nktung

  nktung Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 08/10/13, 04:10 AM
  Bài viết: 883
  Đã được thích: 362
  Điểm thành tích:
  83
  Re: Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

  Bạn có thể giải thích rõ hơn cơ chế này được không?
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. DiepNV88

  DiepNV88 Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 24/09/13, 03:09 AM
  Bài viết: 1,554
  Đã được thích: 355
  Điểm thành tích:
  83
  Re: Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

  Snortsam là plusin dùng cho việc giao tiếp với firewall. Anh có thể hiểu đơn giản như sau:
  nếu 1 ip vi phạm luật thì snortsam sẽ gọi 1 lệnh trong firewall ra để block ip đó.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. phongtvc

  phongtvc W-------

  Tham gia: 05/02/15, 09:02 AM
  Bài viết: 9
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích:
  8
  Re: Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

  Nôm na nó thế này: Nếu vi phạm luật của Snort, Snort sẽ gọi đến SnortSam, SnortSAM nhận thông tin cần chặn những IP nào sẽ tạo luật và tự động kết nối tới Firewall (iptables, PIX, ASA, ISA...) add các luật này vào
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. Nam Hải

  Nam Hải New Member

  Tham gia: 23/05/20, 03:05 PM
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Có bác nào có file path snortsam cho e với ạ,E tìm down mà k thấy ạ
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 7. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 368
  Đã được thích: 283
  Điểm thành tích:
  63
  Cám ơn bạn về bài chia sẻ bổ ích :D
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 8. ihackgamevtc

  ihackgamevtc New Member

  Tham gia: 19/05/20, 09:05 AM
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Mình cũng đang tìm hiểu về cái này
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 9. JasonVo

  JasonVo Member

  Tham gia: 01/05/20, 10:05 AM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Cái này mình thấy cũng giống như CSF nhỉ, mà CSF thấy cài cũng ok, không biết cái này có ăn thua gì không ^^
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan