Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Cò Lửa

VIP Members
29/06/2013
10
73 bài viết
Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin
Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định

luat anm.jpg

Điều 224. Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

1. Người nào cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;
c) Tái phạm nguy hiểm.​
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng;
b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.​
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.​

Điều 225. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 và Điều 226a của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu thiết bị số;
b) Ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số;
c) Hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.​
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;​
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng;
b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.​
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.​

Điều 226. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 88 và Điều 253 của Bộ luật này;
b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;
c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.​
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;
c) Thu lợi bất chính từ một trăm triệu đồng trở lên;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.​
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.​

Điều 226a. Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác
1. Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức năng hoạt động của thiết bị số; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Thu lợi bất chính lớn;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.​
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng;
b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;
c) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.​
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.​

Điều 226b. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện một trong những hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;
b) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;
c) Lừa đảo trong thương mại điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn tín dụng, mua bán và thanh toán cổ phiếu qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
d) Hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.​
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;
e) Tái phạm nguy hiểm.​
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.​
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.​
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.​
Nguồn: http://vi.wikisource.org/wiki/Bộ_luật_Hình_sự_Việt_Nam_sửa_đổi,_bổ_sung_2009/Chương_XIX#.C4.90i.E1.BB.81u_225._T.E1.BB.99i_c.E1.BA.A3n_tr.E1.BB.9F_ho.E1.BA.B7c_g.C3.A2y_r.E1.BB.91i_lo.E1.BA.A1n_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ng_m.C3.A1y_t.C3.ADnh.2C_m.E1.BA.A1ng_vi.E1.BB.85n_th.C3.B4ng.2C_m.E1.BA.A1ng_Internet.2C_thi.E1.BA.BFt_b.E1.BB.8B_s.E1.BB.91
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Ko thấy có tội sử dụng phần mềm lậu nhỉ...
 
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Bộ Đội;9084 đã viết:
Ko thấy có tội sử dụng phần mềm lậu nhỉ...

Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  • Thích
Reactions: bibonxyz
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

@Cò Lửa: có phải là Cò Lửa bên Tinhte.vn không ấy nhỉ :)
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Bộ Đội;9084 đã viết:
Ko thấy có tội sử dụng phần mềm lậu nhỉ...

Theo quy định hiện hành thì hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm ko bị hình sự hóa (thành tội trong Bộ luật hình sự) mà chỉ bị xử lý hành chính thôi nhé.
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Bộ Đội;9084 đã viết:
Ko thấy có tội sử dụng phần mềm lậu nhỉ...

Việt Nam có vẻ như chưa có thì phải, giả sử có chắc quay sang xài Ubuntu hoặc tương đương, chứ windows thì chịu,
Active by phone vs dòng windows 8 hiện nay cũng là một hình thức crack :(
- Nhìn chung thì hầu hết phần mềm mất bản quyền khi về tới VN, thậm chí là cả ngành thiết kế Webiste, Giao diện web giờ chào bán cái là bị móc xuống ngay :(
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Để đây. :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Xài Crack với Patch không bị tù :rolleyes:
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Thường thì các bản Crack và Patch đều có chứa mã độc. Khi chạy các bản này thì máy tính sẽ dính. Trước hết là nguy cơ mất thông tin cá nhân (user/pass, mã thẻ, v.v), thiệt hại cho chính bản thân. Hoặc khi dính mã độc, máy của bạn bị kẻ tấn công lợi dụng, trở thành 1 zoombie của một botnet nào đó. Botnet này dùng để gửi spam, hoặc ddos tới một hệ thống nào đó. Vì vậy hãy cân nhắc khi sử các bản Patch, Crack.
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

ndkhanh157;11993 đã viết:
Việt Nam có vẻ như chưa có thì phải, giả sử có chắc quay sang xài Ubuntu hoặc tương đương, chứ windows thì chịu,
Active by phone vs dòng windows 8 hiện nay cũng là một hình thức crack :(
- Nhìn chung thì hầu hết phần mềm mất bản quyền khi về tới VN, thậm chí là cả ngành thiết kế Webiste, Giao diện web giờ chào bán cái là bị móc xuống ngay :(

Bây giờ các công ty bán máy tính lớn cũng chả dám cài win không bản quyền cho máy tính của khách hàng nữa. Toàn cài Ubuntu cho khách.
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Phishing facebook thì bị sao à? trước thấy có bạn lừa đảo thẻ nạp bằng cách phishing nick facebook và nhắn tin cho người thân của họ bảo mua hộ card :confused:
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

cái này cũng là tội rồi cơ mà nhỏ quá chả ai quan tâm
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Điều 226a. Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm để Thu lợi bất chính lớn; không biết bao nhiêu tiền là lớn
Điều 226b. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:Phạm tội nhiều lần;(inbox nhiều người)
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

thế kỹ thuật nhà mạng vào xem thông tin của kh thì ai biết? rồi thông tin đó bán cho bên thứ 3 thì sao?
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

Thứ nhất là nhà mạng luôn nghiêm cấm các nhân viên xem thông tin của người khác vì điều này vi phạm pháp luật.
Tiếp đó việc xem, phát tán thông tin từ nhân viên nhà mạng ra bên ngoài không phải là việc 1 người có thể làm được, mà phải có sự thông đồng 1 nhóm người, lúc đó mới có đủ quyền để xem trộm thông tin. Tức là sẽ có nhiều người biết việc xem trộm thông tin này. Mà đã là có nhiều người biết thì sẽ càng dễ bị phát hiện (ví dụ ông nọ tố cáo ông kia, vì lý do nào đó).
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Re: Một số luật hình sự liên quan đến an ninh, an toàn thông tin

nktung;25422 đã viết:
Thứ nhất là nhà mạng luôn nghiêm cấm các nhân viên xem thông tin của người khác vì điều này vi phạm pháp luật.
Tiếp đó việc xem, phát tán thông tin từ nhân viên nhà mạng ra bên ngoài không phải là việc 1 người có thể làm được, mà phải có sự thông đồng 1 nhóm người, lúc đó mới có đủ quyền để xem trộm thông tin. Tức là sẽ có nhiều người biết việc xem trộm thông tin này. Mà đã là có nhiều người biết thì sẽ càng dễ bị phát hiện (ví dụ ông nọ tố cáo ông kia, vì lý do nào đó).

v nó ko tố nhau thì làm sao? 1 nhóm người? v chắc việc xóa thông tin thì cũng ko khó nhỉ? có cao nhân nào chỉ lối cho tôi phải làm những gì để đc vào phòng kỹ thuật truy tìm dấu vết ko? VNPT.
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Bên trên