Hardening OS - Make your system safer - Centos7 (Part 2)

Thảo luận trong 'Audit/Pentest Security' bắt đầu bởi Sugi_b3o, 20/10/20, 11:10 PM.

 1. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 396
  Đã được thích: 298
  Điểm thành tích:
  63
  Chào các bạn, ở phần 1 mình đã chia sẻ cách hardening 1 máy chủ windows như thế nào, phần này mình sẽ tiếp tục với máy chủ Linux Centos7
  Như lần trước đã giới thiệu, mình vẫn nhắc lại để các bạn hiểu được việc hardening có ý nghĩa như thế nào với các máy chủ.

  cso_linux_security_shield_thinkstock-100814095-large.jpg

  1. Làm sao để chạy các lệnh mà mình sẽ cung cấp dưới đây?
  1. Mở terminal sau đó tạo 1 file mới ví dụ: vi hardening.sh
  2. dùng lệnh bash + tên file -> bash hardening.sh
  2. Let's make your system safer
  Mã:
  #!/bin/bash
  
  ### Hardening Script for CentOS7 Servers.
  AUDITDIR="/tmp/$(hostname -s)_audit"
  TIME="$(date +%F_%T)"
  
  mkdir -p $AUDITDIR
  
  echo "Disabling Legacy Filesystems"
  cat > /etc/modprobe.d/CIS.conf << "EOF"
  install cramfs /bin/true
  install freevxfs /bin/true
  install jffs2 /bin/true
  install hfs /bin/true
  install hfsplus /bin/true
  install squahfs /bin/true
  install udf /bin/true
  install dccp /bin/true
  install sctp /bin/true
  install rds /bin/true
  install tipc /bin/true
  EOF
  
  echo "Removing GCC compiler..."
  yum -y remove gcc*
  
  echo "Removing legacy services..."
  yum -y remove rsh-server rsh ypserv tftp tftp-server talk talk-server telnet-server xinetd >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling LDAP..."
  yum -y remove openldap-servers >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  yum -y remove openldap-clients >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling DNS..."
  yum -y remove bind >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling FTP Server..."
  yum -y remove vsftpd >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling Dovecot..."
  yum -y remove dovecot >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling Samba..."
  yum -y remove samba >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling HTTP Proxy Server..."
  yum -y remove squid >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Disabling SNMP..."
  yum -y remove net-snmp >> $AUDITDIR/service_remove_$TIME.log
  
  echo "Setting Daemon umask..."
  cp /etc/init.d/functions $AUDITDIR/functions_$TIME.bak
  echo "umask 027" >> /etc/init.d/functions
  
  echo "Disabling Unnecessary Services..."
  servicelist=(dhcpd avahi-daemon cups nfslock rpcgssd rpcbind rpcidmapd rpcsvcgssd)
  for i in ${servicelist[@]}; do
   [ $(systemctl disable $i 2> /dev/null) ] || echo "$i is Disabled"
  done
  
  echo "Upgrading password hashing algorithm to SHA512..."
  authconfig --passalgo=sha512 --update
  
  
  echo "Setting core dump security limits..."
  echo '* hard core 0' > /etc/security/limits.conf
  
  echo "Generating additional logs..."
  echo 'auth,user.* /var/log/user' >> /etc/rsyslog.conf
  echo 'kern.* /var/log/kern.log' >> /etc/rsyslog.conf
  echo 'daemon.* /var/log/daemon.log' >> /etc/rsyslog.conf
  echo 'syslog.* /var/log/syslog' >> /etc/rsyslog.conf
  echo 'lpr,news,uucp,local0,local1,local2,local3,local4,local5,local6.* /var/log/unused.log' >> /etc/rsyslog.conf
  touch /var/log/user /var/log/kern.log /var/log/daemon.log /var/log/syslog /var/log/unused.log
  chmod og-rwx /var/log/user /var/log/kern.log /var/log/daemon.log /var/log/syslog /var/log/unused.log
  chown root:root /var/log/user /var/log/kern.log /var/log/daemon.log /var/log/syslog /var/log/unused.log
  
  echo "Enabling auditd service..."
  systemctl enable auditd
  
  echo "Configuring Audit Log Storage Size..."
  cp -a /etc/audit/auditd.conf /etc/audit/auditd.conf.bak
  sed -i 's/^space_left_action.*$/space_left_action = SYSLOG/' /etc/audit/auditd.conf
  sed -i 's/^action_mail_acct.*$/action_mail_acct = root/' /etc/audit/auditd.conf
  sed -i 's/^admin_space_left_action.*$/admin_space_left_action = SYSLOG/' /etc/audit/auditd.conf
  
  echo "Setting audit rules..."
  cat > /etc/audit/audit.rules << "EOF"
  -D
  -b 320
  -a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -k time-change
  -a always,exit -F arch=b32 -S adjtimex -S settimeofday -S stime -k time-change
  -a always,exit -F arch=b64 -S clock_settime -k time-change
  -a always,exit -F arch=b32 -S clock_settime -k time-change
  -w /etc/localtime -p wa -k time-change
  -w /etc/group -p wa -k identity
  -w /etc/passwd -p wa -k identity
  -w /etc/gshadow -p wa -k identity
  -w /etc/shadow -p wa -k identity
  -w /etc/security/opasswd -p wa -k identity
  -a always,exit -F arch=b64 -S sethostname -S setdomainname -k system-locale
  -w /etc/issue -p wa -k system-locale
  -w /etc/issue.net -p wa -k system-locale
  -w /etc/hosts -p wa -k system-locale
  -w /etc/sysconfig/network -p wa -k system-locale
  -w /var/log/faillog -p wa -k logins
  -w /var/log/lastlog -p wa -k logins
  -w /var/log/tallylog -p wa -k logins
  -w /var/run/utmp -p wa -k session
  -w /var/log/wtmp -p wa -k session
  -w /var/log/btmp -p wa -k session
  -a always,exit -F arch=b64 -S chmod -S fchmod -S fchmodat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b32 -S chmod -S fchmod -S fchmodat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b64 -S chown -S fchown -S fchownat -S lchown -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b32 -S chown -S fchown -S fchownat -S lchown -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b64 -S setxattr -S lsetxattr -S fsetxattr -S removexattr -S lremovexattr -S fremovexattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b32 -S setxattr -S lsetxattr -S fsetxattr -S removexattr -S lremovexattr -S fremovexattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
  -a always,exit -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access
  -a always,exit -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access
  -a always,exit -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access
  -a always,exit -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access
  -a always,exit -F arch=b64 -S mount -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k mounts
  -a always,exit -F arch=b32 -S mount -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k mounts
  -a always,exit -F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete
  -a always,exit -F arch=b32 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete
  -w /etc/sudoers -p wa -k scope
  -w /var/log/sudo.log -p wa -k actions
  -w /sbin/insmod -p x -k modules
  -w /sbin/rmmod -p x -k modules
  -w /sbin/modprobe -p x -k modules
  -a always,exit -F arch=b64 -S init_module -S delete_module -k modules
  -e 2
  EOF
  
  echo "Configuring Cron and Anacron..."
  yum -y install cronie-anacron >> $AUDITDIR/service_install_$TIME.log
  systemctl enable crond
  chown root:root /etc/anacrontab
  chmod og-rwx /etc/anacrontab
  chown root:root /etc/crontab
  chmod og-rwx /etc/crontab
  chown root:root /etc/cron.hourly
  chmod og-rwx /etc/cron.hourly
  chown root:root /etc/cron.daily
  chmod og-rwx /etc/cron.daily
  chown root:root /etc/cron.weekly
  chmod og-rwx /etc/cron.weekly
  chown root:root /etc/cron.monthly
  chmod og-rwx /etc/cron.monthly
  chown root:root /etc/cron.d
  chmod og-rwx /etc/cron.d
  /bin/rm -f /etc/cron.deny
  
  echo "Creating Banner..."
  sed -i "s/\#Banner none/Banner \/etc\/issue\.net/" /etc/ssh/sshd_config
  cp -p /etc/issue.net $AUDITDIR/issue.net_$TIME.bak
  cat > /etc/issue.net << 'EOF'
  /-------------------------------------------------------------------------\
  |             *** WARNING LOGIN***              |
  | THIS IS BANNER WHEN LOGIN TO SHOW                  |
  | Provincial legislation as well as the company's privacy policy.     |
  \-------------------------------------------------------------------------/
  EOF
  cp -p /etc/motd /etc/motd_$TIME.bak
  cat > /etc/motd << 'EOF'
  SYKES ASSISTANCE SERVICES AUTHORIZED USE ONLY
  EOF
  
  echo "Configuring SSH..."
  cp /etc/ssh/sshd_config $AUDITDIR/sshd_config_$TIME.bak
  sed -i 's/#LogLevel INFO/LogLevel VERBOSE/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#MaxAuthTries 6/MaxAuthTries 4/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#IgnoreRhosts yes/IgnoreRhosts yes/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#HostbasedAuthentication no/HostbasedAuthentication no/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#PermitEmptyPasswords no/PermitEmptyPasswords no/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#PermitUserEnvironment no/PermitUserEnvironment no/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#ClientAliveInterval 0/ClientAliveInterval 300/g' /etc/ssh/sshd_config
  sed -i 's/#ClientAliveCountMax 3/ClientAliveCountMax 0/g' /etc/ssh/sshd_config
  echo "Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr" >> /etc/ssh/sshd_config
  chown root:root /etc/ssh/sshd_config
  chmod 600 /etc/ssh/sshd_config
  
  systemctl restart sshd >> $AUDITDIR/service_restart_$TIME.log
  
  echo "Setting default umask for users..."
  line_num=$(grep -n "^[[:space:]]*umask" /etc/bashrc | head -1 | cut -d: -f1)
  sed -i ${line_num}s/002/027/ /etc/bashrc
  line_num=$(grep -n "^[[:space:]]*umask" /etc/profile | head -1 | cut -d: -f1)
  sed -i ${line_num}s/002/027/ /etc/profile
  
  echo "Locking inactive user accounts..."
  useradd -D -f 30
  
  echo "Verifying System File Permissions..."
  chmod 644 /etc/passwd
  chmod 000 /etc/shadow
  chmod 000 /etc/gshadow
  chmod 644 /etc/group
  chown root:root /etc/passwd
  chown root:root /etc/shadow
  chown root:root /etc/gshadow
  chown root:root /etc/group
  
  
  echo "Reviewing User and Group Settings..."
  echo "Reviewing User and Group Settings..." >> $AUDITDIR/reviewusrgrp_$TIME.log
  /bin/grep '^+:' /etc/passwd >> $AUDITDIR/reviewusrgrp_$TIME.log
  /bin/grep '^+:' /etc/shadow >> $AUDITDIR/reviewusrgrp_$TIME.log
  /bin/grep '^+:' /etc/group >> $AUDITDIR/reviewusrgrp_$TIME.log
  /bin/cat /etc/passwd | /bin/awk -F: '($3 == 0) { print $1 }' >> $AUDITDIR/reviewusrgrp_$TIME.log
  
  echo "Checking root PATH integrity..."
  
  if [ "`echo $PATH | /bin/grep :: `" != "" ]; then
    echo "Empty Directory in PATH (::)" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
  fi
  
  if [ "`echo $PATH | /bin/grep :$`" != "" ]; then
    echo "Trailing : in PATH" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
  fi
  
  p=`echo $PATH | /bin/sed -e 's/::/:/' -e 's/:$//' -e 's/:/ /g'`
  set -- $p
  while [ "$1" != "" ]; do
    if [ "$1" = "." ]; then
      echo "PATH contains ." >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
      shift
      continue
    fi
    if [ -d $1 ]; then
      dirperm=`/bin/ls -ldH $1 | /bin/cut -f1 -d" "`
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c6 ` != "-" ]; then
        echo "Group Write permission set on directory $1" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
      fi
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c9 ` != "-" ]; then
        echo "Other Write permission set on directory $1" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
      fi
        dirown=`ls -ldH $1 | awk '{print $3}'`
        if [ "$dirown" != "root" ] ; then
         echo "$1 is not owned by root" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
         fi
    else
        echo "$1 is not a directory" >> $AUDITDIR/root_path_$TIME.log
     fi
    shift
  done
  
  echo "Checking Permissions on User Home Directories..."
  
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd | /bin/egrep -v '(root|halt|sync|shutdown)' |\
    /bin/awk -F: '($8 == "PS" && $7 != "/sbin/nologin") { print $6 }'`; do
      dirperm=`/bin/ls -ld $dir | /bin/cut -f1 -d" "`
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c6 ` != "-" ]; then
        echo "Group Write permission set on directory $dir" >> $AUDITDIR/home_permission_$TIME.log
      fi
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c8 ` != "-" ]; then
        echo "Other Read permission set on directory $dir" >> $AUDITDIR/home_permission_$TIME.log
  
      fi
  
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c9 ` != "-" ]; then
        echo "Other Write permission set on directory $dir" >> $AUDITDIR/home_permission_$TIME.log
      fi
      if [ `echo $dirperm | /bin/cut -c10 ` != "-" ]; then
        echo "Other Execute permission set on directory $dir" >> $AUDITDIR/home_permission_$TIME.log
      fi
  done
  
  echo "Checking User Dot File Permissions..."
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd | /bin/egrep -v '(root|sync|halt|shutdown)' |
  /bin/awk -F: '($7 != "/sbin/nologin") { print $6 }'`; do
    for file in $dir/.[A-Za-z0-9]*; do
  
      if [ ! -h "$file" -a -f "$file" ]; then
        fileperm=`/bin/ls -ld $file | /bin/cut -f1 -d" "`
  
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c6 ` != "-" ]; then
          echo "Group Write permission set on file $file" >> $AUDITDIR/dotfile_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c9 ` != "-" ]; then
          echo "Other Write permission set on file $file" >> $AUDITDIR/dotfile_permission_$TIME.log
        fi
      fi
  
    done
  
  done
  
  echo "Checking Permissions on User .netrc Files..."
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd | /bin/egrep -v '(root|sync|halt|shutdown)' |\
    /bin/awk -F: '($7 != "/sbin/nologin") { print $6 }'`; do
    for file in $dir/.netrc; do
      if [ ! -h "$file" -a -f "$file" ]; then
        fileperm=`/bin/ls -ld $file | /bin/cut -f1 -d" "`
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c5 ` != "-" ]
        then
          echo "Group Read set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c6 ` != "-" ]
        then
          echo "Group Write set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c7 ` != "-" ]
        then
          echo "Group Execute set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c8 ` != "-" ]
        then
          echo "Other Read set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c9 ` != "-" ]
        then
          echo "Other Write set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
        if [ `echo $fileperm | /bin/cut -c10 ` != "-" ]
        then
          echo "Other Execute set on $file" >> $AUDITDIR/netrd_permission_$TIME.log
        fi
      fi
    done
  done
  
  echo "Checking for Presence of User .rhosts Files..."
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd | /bin/egrep -v '(root|halt|sync|shutdown)' |\
    /bin/awk -F: '($7 != "/sbin/nologin") { print $6 }'`; do
    for file in $dir/.rhosts; do
      if [ ! -h "$file" -a -f "$file" ]; then
        echo ".rhosts file in $dir" >> $AUDITDIR/rhosts_$TIME.log
      fi  done
  done
  
  echo "Checking Groups in /etc/passwd..."
  
  for i in $(cut -s -d: -f4 /etc/passwd | sort -u ); do
   grep -q -P "^.*?:x:$i:" /etc/group
   if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Group $i is referenced by /etc/passwd but does not exist in /etc/group" >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
   fi
  done
  
  echo "Checking That Users Are Assigned Home Directories..."
  
  cat /etc/passwd | awk -F: '{ print $1 " " $3 " " $6 }' | while read user uid dir; do
   if [ $uid -ge 500 -a ! -d "$dir" -a $user != "nfsnobody" ]; then
   echo "The home directory ($dir) of user $user does not exist." >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
   fi
  done
  
  echo "Checking That Defined Home Directories Exist..."
  
  cat /etc/passwd | awk -F: '{ print $1 " " $3 " " $6 }' | while read user uid dir; do
   if [ $uid -ge 500 -a -d "$dir" -a $user != "nfsnobody" ]; then
   owner=$(stat -L -c "%U" "$dir")
   if [ "$owner" != "$user" ]; then
   echo "The home directory ($dir) of user $user is owned by $owner." >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
   fi
   fi
  done
  
  echo "Checking for Duplicate User Names..."
  
  cat /etc/passwd | cut -f1 -d":" | sort -n | /usr/bin/uniq -c |\
    while read x ; do
    [ -z "${x}" ] && break
    set - $x
    if [ $1 -gt 1 ]; then
      uids=`/bin/gawk -F: '($1 == n) { print $3 }' n=$2 \
        /etc/passwd | xargs`
      echo "Duplicate User Name ($2): ${uids}" >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
    fi
  done
  
  echo "Checking for Duplicate Group Names..."
  
  cat /etc/group | cut -f1 -d":" | /bin/sort -n | /usr/bin/uniq -c |\
    while read x ; do
    [ -z "${x}" ] && break
    set - $x
    if [ $1 -gt 1 ]; then
      gids=`/bin/gawk -F: '($1 == n) { print $3 }' n=$2 \
        /etc/group | xargs`
      echo "Duplicate Group Name ($2): ${gids}" >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
    fi
  done
  
  echo "Checking for Presence of User .netrc Files..."
  
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd |\
    /bin/awk -F: '{ print $6 }'`; do
    if [ ! -h "$dir/.netrc" -a -f "$dir/.netrc" ]; then
      echo ".netrc file $dir/.netrc exists" >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
    fi
  done
  
  echo "Checking for Presence of User .forward Files..."
  
  for dir in `/bin/cat /etc/passwd |\
    /bin/awk -F: '{ print $6 }'`; do
    if [ ! -h "$dir/.forward" -a -f "$dir/.forward" ]; then
      echo ".forward file $dir/.forward exists" >> $AUDITDIR/audit_$TIME.log
    fi
  done
  
  echo "Modifying Network Parameters..."
  cp /etc/sysctl.conf $AUDITDIR/sysctl.conf_$TIME.bak
  
  cat > /etc/sysctl.conf << 'EOF'
  net.ipv4.ip_forward=0
  net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
  net.ipv4.conf.default.send_redirects=0
  net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
  net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
  net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
  net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0
  net.ipv4.conf.all.secure_redirects=0
  net.ipv4.conf.default.secure_redirects=0
  net.ipv4.conf.all.log_martians=1
  net.ipv4.conf.default.log_martians=1
  net.ipv4.route.flush=1
  net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
  net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1
  net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
  net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
  net.ipv4.tcp_syncookies=1
  net.ipv6.conf.all.accept_ra=0
  net.ipv6.conf.default.accept_ra=0
  net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
  net.ipv6.conf.default.accept_redirects=0
  EOF
  
  echo "Disabling IPv6..."
  cp /etc/sysconfig/network $AUDITDIR/network_$TIME.bak
  echo "NETWORKING_IPV6=no" >> /etc/sysconfig/network
  echo "IPV6INIT=no" >> /etc/sysconfig/network
  echo "options ipv6 disable=1" >> /etc/modprobe.d/ipv6.conf
  echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1" >> /etc/sysctl.d/ipv6.conf
  
  echo "Restricting Access to the su Command..."
  cp /etc/pam.d/su $AUDITDIR/su_$TIME.bak
  pam_su='/etc/pam.d/su'
  line_num="$(grep -n "^\#auth[[:space:]]*required[[:space:]]*pam_wheel.so[[:space:]]*use_uid" ${pam_su} | cut -d: -f1)"
  sed -i "${line_num} a auth    required  pam_wheel.so use_uid" ${pam_su}
  
  echo ""
  echo "Successfully Completed"
  echo "Please check $AUDITDIR"
  3. Sau khi thực thi kiểm tra như thế nào ?
  • Bạn có thể thoát ra và vào lại xem có banner lúc đăng nhập không
  • Lấy một user bình thường sau đó sudo lên root sau đó vào /var/log/sudo.log để check, recommend check event liên quan đến security ở /var/log/audit.log
  • Vì khi chạy service audit log, các rule liên quan đến security đã được setup, các hành vi của user đều được lưu vào log
   
  Last edited by a moderator: 24/07/21, 11:07 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  whf thích bài này.
 2. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 396
  Đã được thích: 298
  Điểm thành tích:
  63
  Các bạn có thể tham khảo chuẩn hardening CIS cho linux tại link
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. HackerPTG

  HackerPTG New Member

  Tham gia: 03/01/20, 03:01 PM
  Bài viết: 4
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích:
  3
  làm ơn hãy nói rõ những gì cần làm đừng vứt cái code như mã độc rồi bảo mọi người chạy. chủ đề tốt nhưng không giải thích code sẽ làm những gì chức năng ra sao tại sao cần làm như vậy...... vứt cái song bảo chạy như malware vậy.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 396
  Đã được thích: 298
  Điểm thành tích:
  63
  Cám ơn bạn, bài này đã chú thích và print ra màn hình sau đoạn "echo" nhé bạn.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. logmein

  logmein New Member

  Tham gia: 16/05/21, 02:05 PM
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích:
  1
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Sugi_b3o thích bài này.
 6. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 396
  Đã được thích: 298
  Điểm thành tích:
  63
  Welcome bạn chia sẻ thêm 1 cách hay để làm cho hệ thống của chúng ta safer !! ;);););)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 1. tgnd
 2. tuantran
 3. DDos
 4. Ginny Hà
 5. tuantran