Sonarqube - công cụ phát hiện lỗi bảo mật code cho Website

Thảo luận trong 'Audit/Pentest Security' bắt đầu bởi Sugi_b3o, 13/04/21, 11:04 PM.

 1. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 399
  Đã được thích: 299
  Điểm thành tích:
  63
  SonarQube là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi SonarSource để liên tục kiểm tra chất lượng code, review tự động với việc phân tích code để phát hiện lỗi, đoạn code không tốt, hoặc lỗ hổng bảo mật trên 20 ngôn ngữ lập trình.

  Sonarqube hiện hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình sau: Java (including Android), C#, PHP, JavaScript, C/C++, COBOL, PL/SQL, PL/I, ABAP, VB.NET, VB6, Python, RPG, Flex, Objective-C, Swift, Web and XML.

  Nó được tích hợp vào công cụ phát triển Eclipse, Visual Studio, IntelliJ IDEA thông qua plugin SonarLint và tích hợp với các công cụ khác như LDAP, Active Directory, GitHub….
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kiểm tra và cấu hình trước khi cài đặt trên Linux

  Mã:
  vi /etc/sysctl.conf
  vm.max_map_count=262144
  [​IMG]

  Mã:
  vi /etc/security/limits.conf
  
  * soft   nproc     8192
  
  * hard   nproc     8192
  
  * soft   nofile     65536
  
  * hard   nofile     65536
  (Yêu cầu restart sau khi cấu hình)

  [​IMG]

  Kiểm tra seccomp

  $ grep SECCOMP /boot/config-$(uname -r)

  Kết quả trả về mong muốn

  [​IMG]

  Cài đặt các gói yêu cầu:
  Java11:
  Mã:
  curl -O https://download.java.net/java/GA/jdk11/9/GPL/openjdk-11.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
  tar zxvf openjdk-11.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
  sudo mv jdk-11.0.2/ /usr/local/
  sudo vim /etc/profile.d/jdk11.sh
  export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-11.0.2
  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  source /etc/profile.d/jdk11.sh
  Kiểm tra version sau khi đã cài xong

  [​IMG]

  Postgresql10:
  Mã:
  yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/10/redhat/rhel-latest-x86_64/postgresql10-libs-10.7-2PGDG.rhel7.x86_64.rpm
  yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/10/redhat/rhel-latest-x86_64/postgresql10-10.7-2PGDG.rhel7.x86_64.rpm
  yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/10/redhat/rhel-latest-x86_64/postgresql10-server-10.7-2PGDG.rhel7.x86_64.rpm
  Kiểm tra version
  [​IMG]

  sudo /usr/pgsql-10/bin/postgresql-10-setup initdb
  Chỉnh file pg_hba
  Mã:
  sudo nano /var/lib/pgsql/10/data/pg_hba.conf
  
  # TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD
  # "local" is for Unix domain socket connections only
  local  all       all                   trust
  # IPv4 local connections:
  host  all       all       127.0.0.1/32  md5
  # IPv6 local connections:
  host  all       all       ::1/128       md5
  [​IMG]

  Khởi động postgreasql
  Mã:
  sudo systemctl start postgresql-10
  sudo systemctl enable postgresql-10
  Kiểm tra postgreasql

  sudo -u postgres /usr/pgsql-10/bin/psql -c "SELECT version();"

  Tạo user postgres

  Mã:
  sudo passwd postgres
  
  su - postgres
  
  createuser sonar;
  
  psql
  
  ALTER USER sonar WITH ENCRYPTED password '[email protected]';
  
  CREATE DATABASE sonar OWNER sonar;
  
  \q
  
  exit
  Tải ứng dụng

  Mã:
  wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-8.0.zip
  
  sudo unzip sonarqube-8.0.zip -d /opt
  
  sudo mv /opt/sonarqube-8.0 /opt/sonarqube
  
  sudo useradd sonar
  
  sudo chown -R sonar:sonar /opt/sonarqube

  Chỉnh cấu hình để kết nối db, port, webservice

  Mã:
  sudo vi /opt/sonarqube/conf/sonar.properties
  
  sonar.jdbc.username=sonar                                                         
  
  [email protected]
  
  sonar.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/sonar
  
  sonar.web.host=0.0.0.0
  Chỉnh cấu hình service

  sudo vi /etc/systemd/system/sonarqube.service

  [​IMG]


  Mã:
  [Unit]
  
  Description=SonarQube service
  
  After=syslog.target network.target
  
  
  [Service]
  
  Type=simple
  
  User=sonarqube
  
  Group=sonarqube
  
  PermissionsStartOnly=true
  
  ExecStart=/bin/nohup /opt/java/bin/java -Xms32m -Xmx32m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -jar /opt/sonarqube/lib/sonar-application-8.0.jar
  
  StandardOutput=syslog
  
  LimitNOFILE=65536
  
  LimitNPROC=8192
  
  TimeoutStartSec=5
  
  Restart=always
  
  SuccessExitStatus=143
  
  
  [Install]
  
  WantedBy=multi-user.target

  Run


  Mã:
  /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
  
   /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh status
  
   /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh restart

  Check service

  sudo systemctl status sonarqube

  Let’s scan

  Hướng dẫn sử dụng SonarQube
  Bước 1: Click vào “Login” và sử dụng tài khoản mặc định “admin” với password “admin” để đăng nhập

  [​IMG]

  Bước 2: Điền tên của Project của bạn để tạo token

  [​IMG]

  Bước 3: Chọn ngôn ngữ chính cho Project của bạn

  [​IMG]

  Bước 4: Thực hiện theo thứ tự:

  – Chọn hệ điều hành
  – Định nghĩa 1 project key
  – Download Scanner tool.

  [​IMG]
  Ví dụ: Git clone 1 dự án có mã nguồn mở tại đây
  Các bạn cấu hình file sonar-project.properties
  Mã:
  sonar.projectKey=org.sonarqube:sonarqube-scanner
  sonar.projectName=Example of SonarQube Scanner Usage
  sonar.projectVersion=1.0
  
  sonar.sources=src,copybooks
  
  sonar.sourceEncoding=UTF-8
  
  ## Cobol Specific Properties
  
  # comma-separated paths to directories with copybooks
  sonar.cobol.copy.directories=copybooks
  # comma-separated list of suffixes
  sonar.cobol.file.suffixes=cbl,cpy
  sonar.cobol.copy.suffixes=cpy
  
  
  
  ## Flex Specific Properties
  
  # retrieve code coverage data from the Cobertura report
  sonar.flex.cobertura.reportPath=coverage-report/coverage-cobertua-flex.xml
  
  
  
  # PL/I Specific Properties
  sonar.pli.marginLeft=2
  sonar.pli.marginRight=0
  Sau khi config xong bạn tải file sonar-scanner về và chạy lệnh scan như ví dụ bên dưới
  upload_2021-4-13_22-59-47.png
  Sau khi scan xong, về lại trang chủ để xem report project của các bạn
  [​IMG]
  Hướng dẫn cài đặt Sonarque trên docker
  Pull docker & tạo file cấu hình
  Mã:
  docker pull sonarqube
  Mã:
  $ docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 -p 9092:9092 sonarqube
  
  Sau đó chạy lệnh
  Mã:
  $ docker run -d --name sonarqube \
  -p 9000:9000 -p 9092:9092 \
  -e SONARQUBE_JDBC_USERNAME=sonar \
  -e SONARQUBE_JDBC_PASSWORD=sonar \
  -e SONARQUBE_JDBC_URL=jdbc:postgresql://localhost/sonar \
  sonarqube
  
  Khởi động với lệnh
  Mã:
  $ docker start sonarqube
  Hướng dẫn cài đặt trên Windows

  BƯỚC 1: CÀI ĐẶT JDK 11
  • Tải JDK 11 và cài đặt vào ổ C:Java
  • Mở Control Panel, chọn Advanced System Settings
  • Set JAVA_HOME: đường dẫn cài đặt JDK
  [​IMG]

  • Set Path: đường dẫn chứa thư mục bin của JDK
  [​IMG]

  BƯỚC 2: TẢI CÁC PACKAGE
  [​IMG]

  [​IMG]

  Các bạn giải nén tất cả và đổi tên thư mục thành sonarqube và sonar-scanner.
  Copy tất cả các thư mục trên vào Program Files của ổ C.
  BƯỚC 3: START SERVER CỦA SONARQUBE
  Mở file sonar.properties tại C:program Filessonarqubeconf. Bỏ comment lệnh #sonar.search.port=9001 và đổi lại thành sonar.search.port=0
  Vào trong thư mục C:program Filessonarqubebinwindows-x86-64, tìm và chạy file StartSonar.bat để bật server sonarqube lên. Sau khi chạy thành công thì vẫn để cửa sổ chứ không được tắt.
  Thấy dòng chữ SonarQube is up là thành công.
  [​IMG]

  Tham khảo Vinahost
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/04/21, 09:04 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. tuantran

  tuantran Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 27/04/17, 09:04 AM
  Bài viết: 34
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích:
  8
  Bạn cóhướng dẫn sử dụng sonarqube vs docker không ạ?
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 399
  Đã được thích: 299
  Điểm thành tích:
  63
  Mình đã cập nhật lên bài viết rồi nhé
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  WhiteHat News #ID:2018 thích bài này.
 4. bobby13689

  bobby13689 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 27/04/17, 09:04 AM
  Bài viết: 36
  Đã được thích: 41
  Điểm thành tích:
  18
  Đợt tới làm một bài về viết custom rules cho SonarQube đi mod.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. tuantran

  tuantran Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 27/04/17, 09:04 AM
  Bài viết: 34
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích:
  8
  ở đây sao lại mở 2 port bạn nhỉ
  ```
  $ docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 -p 9092:9092 sonarqube
  ```
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 399
  Đã được thích: 299
  Điểm thành tích:
  63
  Port 9092 để run services Embedded Database nha
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan