Các rule hữu dụng Iptables dành cho các quản trị viên hệ thống

Thảo luận trong 'Infrastructure security' bắt đầu bởi DDos, 04/12/18, 04:12 PM.

 1. DDos

  DDos Administrators Thành viên BQT

  Tham gia: 22/10/13, 08:10 PM
  Bài viết: 1,692
  Đã được thích: 375
  Điểm thành tích:
  83
  Iptables là một ứng dụng firewall, được cài đặt mặc định trên hầu hết các phiên bản của các distro lõi Linux (ví dụ: Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, CentOS…) . Sau khi iptables được cài đặt mà chưa cấu hình, nó cũng mặc định cho phép tất cả các gói tin qua lại bình thường mà không cản trở gì cả. Thông thường, iptables được cài đặt ở usr/sbin/iptables, tuy nhiên, người dùng có thể gọi iptables lên bằng lệnh iptables. Iptables yêu cầu quyền root để có thể thực thi.
  iptables-packet-flow-ng.png
  Dưới đây là danh sách các rule thường được sử dụng bởi các quản trị viên hệ thống:

  Saving Rules
  Debian Based

  RedHat Based


  List out all of the active iptables rules with verbose


  List out all of the active iptables rules with numeric lines and verbose


  Print out all of the active iptables rules


  List Rules as Tables for INPUT chain


  Print all of the rule specifications in the INPUT chain


  Show Packet Counts and Aggregate Size


  To display INPUT or OUTPUT chain rules with numeric lines and verbose


  Delete Rule by Chain and Number


  Delete Rule by Specification


  Flush All Rules, Delete All Chains, and Accept All


  Flush All Chains


  Flush a Single Chain


  Insert Firewall Rules


  Allow Loopback Connections


  Allow Established and Related Incoming Connections


  Allow Established Outgoing Connections


  Internal to External


  Drop Invalid Packets


  Block an IP Address


  Block and IP Address and Reject


  Block Connections to a Network Interface


  Allow All Incoming SSH


  Allow Incoming SSH from Specific IP address or subnet


  Allow Outgoing SSH


  Allow Incoming Rsync from Specific IP Address or Subnet


  Allow All Incoming HTTP


  Allow All Incoming HTTPS


  Allow All Incoming HTTP and HTTPS


  Allow MySQL from Specific IP Address or Subnet


  Allow MySQL to Specific Network Interface


  PostgreSQL from Specific IP Address or Subnet


  Allow PostgreSQL to Specific Network Interface


  Block Outgoing SMTP Mail


  Allow All Incoming SMTP


  Allow All Incoming IMAP


  Allow All Incoming IMAPS


  Allow All Incoming POP3


  Allow All Incoming POP3S


  Drop Private Network Address On Public Interface


  Drop All Outgoing to Facebook Networks
  Mã:
  whois -h v4.whois.cymru.com " -v $(host facebook.com | grep "has address" | cut -d " " -f4)" | tail -n1 | awk '{print $1}'
  
  
  Drop:
  Mã:
  for i in $(whois -h whois.radb.net -- '-i origin AS32934' | grep "^route:" | cut -d ":" -f2 | sed -e 's/^[ \t]*//' | sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4 | cut -d ":" -f2 | sed 's/$/;/') ; do
  
   iptables -A OUTPUT -s "$i" -j REJECT
  
  done

  Log and Drop Packets
  By default everything is logged to /var/log/messages file:


  Log and Drop Packets with Limited Number of Log Entries

  Drop or Accept Traffic From Mac Address

  Block or Allow ICMP Ping Request

  Specifying Multiple Ports with multiport

  Load Balancing with random* or nth*
  Mã:
  _ips=("172.31.250.10" "172.31.250.11" "172.31.250.12" "172.31.250.13")
  
  for ip in "${_ips[@]}" ; do
   iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -m nth --counter 0 --every 4 --packet 0 \
    -j DNAT --to-destination ${ip}:80
  done
  hoặc
  Mã:
  _ips=("172.31.250.10" "172.31.250.11" "172.31.250.12" "172.31.250.13")
  
  for ip in "${_ips[@]}" ; do
   iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -m random --average 25 \
    -j DNAT --to-destination ${ip}:80
  done

  Restricting the Number of Connections with limit and iplimit*

  hoặc


  Maintaining a List of recent Connections to Match Against


  Matching Against a string* in a Packet's Data Payload


  Time-based Rules with time*


  Packet Matching Based on TTL Values


  Protection against port scanning


  SSH brute-force protection


  Syn-flood protection


  Mitigating SYN Floods With SYNPROXY

  Block New Packets That Are Not SYN

  hoặc


  Force Fragments packets check


  XMAS packets


  Drop all NULL packets


  Block Uncommon MSS Values


  Block Packets With Bogus TCP Flags


  Block Packets From Private Subnets (Spoofing)   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Tags: